مقاله   ON THE GENERATION OF BOLLOT SEQUENCE

مقاله ON THE GENERATION OF BOLLOT SEQUENCE

تاریخ انتشار : 23 جولای 2014

هدف ار اين مقاله ها ارايه يك روش فشرده سازي بر روي داده هاي ذخيره شده بر روي يك ساختار درخت مي باشد.

تاكنون الگوريتم هاي زيادي براي توليد درختان kتايي باتعداد گره هاي ثابت ارائه شده است. هركدام از اين الگوريتم ها ، درختان kتايي را باروش خاصي بصورت يك دنباله كدگذاري كرده وسپس اين دنباله ها را توليد مي كنند. الگوريتم هاي توليد، درخت متناظر با اين دنباله ها را با ترتيب هاي متفاوتي توليد مي كنند. در اين مقاله ها بر اساس يك تكنيك خاص پيمايش درخت كدگذاري شده و داده هاي آن در يك فايل ذخيره ميگردد ولذا دو فايل متن به جاي يك درخت با لينك هاي مربوطه فرستاده مي شود.

در اين روش گره ها و يا يال هاي درخت بر اساس يك روش از پيش تعريف شده برچسب گذاري مي شوند، سپس با استفاده از يكي از روش هاي پيمايش درخت (پيش ترتيبپس ترتيب وميان ترتيب كه مخصوص دودويي است)، درخت پيمايش مي شود و اين اطلاعات بصورت يك دنباله ليست مي گردد. دنباله هاي توليد شده يك رابطه يك به يك با درختان دارند و هر دنباله بيانگر يك درخت منحصر به فرد مي باشد و به صورت رشتة بيتييا رشته عددي مي توانند باشند. منحصر به فرد بودن نمايش و قابليت تبديل دنباله به درخت شرايط لازم براي قابل قبول بودن دنباله مي باشد علاوه بر آن طول دنباله ها و كارايي الگوريتم توليد آنها از نكات اصلي در نمايش درخت ها بوسيله دنباله ها مي باشد.