چاپ مقاله سيستمي جهت اندازه گيري تغييرات Auto-fluo در بيماران AMD بعد از تزريق درون وريدي داروي Bavecizumab

چاپ مقاله سيستمي جهت اندازه گيري تغييرات Auto-fluo در بيماران AMD بعد از تزريق درون وريدي داروي Bavecizumab

تاریخ انتشار : 22 جولای 2014

توضيح در مورد ابعاد مختلف موضوع مقاله :

بخش بندی هدفی خاص در تصاویر است و از جمله موضوعات بسیار جذاب و پرطرفدار در حوزة پردازش هوشمند تصویر است.

امروزه با پيشرفت روز افزون علم پزشکي و استفاده از عکس‌برداري ديجيتالي براي چشم‌پزشکي امکان پردازش تصاوير شبکيه‌اي را جهت کمک به تشخيص و درمان باليني فراهم آورده است. تحليل تصوير عمقي به طرز قابل ملاحظه‌اي ارزش تشخيصي اين تصاوير را بهبود مي‌بخشد. در واقع، با ظهور ابزارهاي تصويربرداري چشمي بهتر و ارزان ، بهمراه رشد سريع نرم‌افزار مناسب جهت تشخيص بيماران در معرض خطر گسترش AMDو همچنين کاهش هزينه‌ها و افزايش قدرت محاسباتي رايانه‌ها، يک سيستم تحليل پيشرفته و مقرون‌به‌صرفه از تصوير شبکيه‌اي مي‌تواند جهت کمک به تشخيص کاراتر چشم‌پزشکان توسعه‌داده شود.

يک چنين سيستمي بايد قادر باشد تا علائم اولية بيماري شبکيه‌اي پيش‌زمينه را شناسايي کند و تشخيص عيني مبتني بر معيارهايي که توسط چشم‌پزشکان تعريف مي‌شود، را فراهم آورد. انتظار مي‌رود که سيستم پيشنهادي نه‌تنها توانايي و بهره‌وري چشم‌پزشکان را در طول بررسي افزايش مي‌دهد بلکه يک ابزار خودکار براي تحت‌نظرقراردادن گستردة بیمارانAMDفراهم مي‌آورد.

سلولهاي مرده درون‌شبکيه‌اي  يک علامت قابل مشاهدة AMDو نيز يک نشانه براي حضور ورم شبکيه‌اي همزيست  در ناحيه ماکولا است. چنانچه در منطقة زردرنگ شبکيه (ماکولا) سلولهاي مرده و ورم  و ترشحات   حضور يابند، دليل اصلي ازدست‌دادن بينايي به شکل غيرتکثيرشوندة  AMDهستند. سلولهاي مرده و ورم و ترشحات شبکيه‌اي در منطقة مرکزي علائم باليني هستند که بطور نزديکي با ازدست‌دادنِ بينايي در ارتباطند. ترشحات با وصله‌هاي خرابي رگي بهمراه تراوش متصور ‌شوند و معمولاً همانند وصله‌هايي با فاصله‌هاي زردرنگ تصادفي که اندازه و شکلشان متغير است، نشان داده مي‌شوند [۱۶]. در واقع، اندازه و توزيع ترشحات هميشه در طول پيشرفت بيماري تغيير مي‌کنند. در اين کار تحقيقي، ما بر مشاهدة ترشحات در ناحيه ماکولا بعنوان نشانة اوليه تمرکز کرده‌ايم زيرا اين محتمل است که ترشحات جمع‌شونده هميشه با ورم شبکيه متصور مي‌شوند.  برخلاف ورم، ترشحات در عکس‌هاي رنگي شبکيه‌اي بيشتر قابل ديدن هستند. مشاهدة ترشحات در شبکيه در تعداد زيادي از عکس‌هاي گرفته‌شده توسط برنامه‌هاي نظارت‌کننده، که بايست حداقل بصورت سالانه تکرار شوند، در زمان حرفه‌اي گران هستند و امکان خطاي انساني در آن وجود دارد. هدف اصلي تحقيق و رسيدگي توضيح‌داده‌شده در اين کار ارائة روش‌هاي جديد براي دسته‌بندي و مشاهدة سلول هاي مردهء لکه زرد  در تصاوير اتوفلورسنس شبکيه‌اي از برنامه‌هاي مشاهدة غيرتکثيرشونده AMDاست.

نقطة کور  منطقه ورود و خروج رگ‌هاي خوني و اعصاب بينايي به شبکيه است. لکه زرد مرکز بينايي ميباشد و موضع‌يابي و قطعه‌بندي آن يک امر مهم در سيستم تحليل خودکار تصاوير شبکيه‌اي است. در واقع، موضع‌يابي لکه زرد بعنوان يک پيش‌شرط براي مراحل بعدي در اغلب الگوريتم‌هاي بکارگرفته‌شده براي شناسايي ساختارهاي تشريحي و آسيب‌شناسي‌ها در تصاوير شبکيه‌اي موردنياز است. از آنجايي که موضع‌يابي لکه زرد نيز جهت شناسايي سلولهای مرده امري فوق‌العاده ضروري است، هدف ديگر، توسعة يک تکنيک براي قطعه‌بندي و موضع‌يابي لکه زرد و همچنين ارائه تحليلي بر روي نتايج حاصله مي‌باشد .