ترجمه وتالیف کتاب مفاهیم اساسی بانک اطلاعاتی رابطه ای

ترجمه وتالیف کتاب مفاهیم اساسی بانک اطلاعاتی رابطه ای

تاریخ انتشار : 22 جولای 2014

درس اصول و طراحي پايگاه داده‌ها، مفاهيم نظري وكاربردي پايگاههاي داده رابطه‌اي را معرفي مي‌كند وجنبه‌هاي ترميم، همزماني، امنيت و تماميت و جامعيت سيستمهاي پايگاه داده را بطور خاص مورد بحث قرار مي‌دهد. دانشجويان با گذراندن اين درس قادر خواهند بود شماي كلي معماري پايگاه داده‌ها را طرح‌ريزي نمايند.

اين کتاب براي کساني نوشته شده که مي‌خواهند اطلاعات کاملي در زمينه بانک اطلاعاتي رابطه‌اي به صورت تئوري و عملي بدست آورند ومرجع کاملي جهت تدريس درس اصول وطراحي پايگاه داده‌ها وآزمايشگاه پايگاه داده‌ها مي‌باشد و در راستاي  پوشش کامل مفاهيم طبق سرفصل وزارت علوم، ازمنابع کتابهاي آقايان ديت ورانکوهي بعنوان مراجع کمکي استفاده شده است. در راستاي توضيح کاملتري از زبان SQL، از کتاب برنامه‌نويسي آموزشSQLدر ۲۴ ساعت استفاده شده است.

كتاب حاضر در هفت فصل و پنج پيوست تدوين گرديده‌ است. در فصل‌هاي اول و دوم مفاهيم، بانك اطلاعاتي رابطه‌اي ارائه شده است. در فصل سوم زبان SQLكه براي ارتباط با سيستم مديريت بانك اطلاعاتي رابطه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد تشريح شده است. در فصل چهارم و پنجم مفهوم وابستگي تابعي و فرايند نرمال‌سازي بحث شده و در فصل‌ششم مسائل امنيت پايگاه داده‌ها مطرح شده است. در فصل هفتم مدل موجوديت رابطه‌اي در راستاي مدل‌سازي معنايي پايگاه داده ارائه شده است. در پيوست‌هاي ارائه شده مدل‌سازي مفهومي و فيزيكي، نمونه پروژه‌ي «فروش اينترنتي كالا (كتاب)» انجام گرفته و بعضي مستندات لازم جهت انجام پروژه و راهنماي درس آزمايشگاه پايگاه داده ارائه گرديده است.